Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – GDPR

 

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

1. CK SoloYolo je prevádzkovateľom osobných údajov objednávateľa, ktoré spracúva vo vlastnom mene, v rámci svojej podnikateľskej činnosti, podľa zásad spracúvania osobných údajov a v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej ako „GDPR“ – General Data Protection Regulation) a zákona č. 18/2018 Zb., Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zákon o ochrane osobných údajov“).

2. CK SoloYolo má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Objednávateľ sa ako dotknutá osoba môže obrátiť na túto poverenú zodpovednú osobu.

 

II. Rozsah spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na plnenie účelu ich spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva najmä údaje súvisiace s totožnosťou, kontaktné údaje a čiastočnú dokumentáciu zájazdov (titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo a fotka cestovného dokladu, e-mail, telefónne číslo, fotografie zo zájazdu).

 

III. Právny titul spracúvania osobných údajov

1. CK SoloYolo spracúva osobné údaje objednávateľa v nevyhnutných prípadoch na plnenie Zmluvy a v iných prípadoch, pre ktoré objednávateľ udelí súhlas CK SoloYolo. Súhlas objednávateľa ako dotknutej osoby so spracúvaním jeho osobných údajov je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v iných prípadoch, ako napr. marketingové aktivity CK SoloYolo.

2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje objednávateľ s vedomím, že je oboznámený s právami ochrany osobných údajov v tomto článku, ktorými disponuje na základe platných predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelí objednávateľ, sa považuje za informovaný súhlas na základe oboznámenia sa objednávateľa so svojimi právami ochrany osobných údajov, najmä právami dotknutej osoby uvedenými v tomto článku.

 

IV. Účel spracúvania

1. Účel spracúvania osobných údajov objednávateľa súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 • Uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci klientskeho portálu;
 • Zabezečovanie všetkých služieb vyplývajúcich zo Zmluvy;
 • Uzatváranie poistných zmlúv;
 • Plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz;
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;
 • Evidencia a archivovanie;
 • Riešenie prípadných reklamácií a aktívnych či pasívnych súdnych sporov;
 • Výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.;

2. Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách prevádzkovateľa, príp. o ponukách službách obchodných partnerov prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 • Zasielanie informácií o novinkách CK SoloYolo (Newsletter);
 • Ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže prevádzkovateľ poskytovať elektonickou formou;
 • Automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane využívania aplikácií pre účely remarketingu, retargetingu a segmentovania užívateľov s cieľom prispôsobiť ponuku individuálnym potrebám objednávateľov;
 • Realizácia spotrebiteľských súťaží;
 • Prieskumy spokojnosti s využívanými produktami a službami;
 • Organizácia spoločenských podujatí organizovaných prevádzkovateľom.

 

V. Prístup k osobným údajom

1. Vzhľadom na špecifický charakter poskytovaných služieb CK SoloYolo, môžu mať prístup k osobným údajom za účelom spracúvania osobných údajov objednávateľa okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia:

 • Letecké a prepravné spoločnosti;
 • Poskytovatelia ubytovacích zariadení;
 • Ambasády a iné zastupiteľstvá;
 • Lokálne cestovné kancelárie alebo agentúry;
 • Sprievodcovia;
 • Poskytovatelia IT služieb;
 • Poskytovatelia účtovných služieb;
 • Advokátske kancelárie;
 • Ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

2. Za účelom plnenia dohodnutých služieb medzi CK SoloYolo a objednávateľom, dôjde k prenosu osobných údajov aj do iných krajín, obvykle krajín zájazdu.

 

VI. Doba spracúvania

1. Osobné údaje objednávateľa ako dotknutej osoby bude CK SoloYolo ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, pričom objednávateľ môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom ako tento súhlas udelil (obvykle písomne mailom).

 

VII. Práva dotknutej osoby

1. Objednávateľ má ako dotknutá osoba jednotlivé práva ochrany osobných údajov, a to predovšetkým:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom;
 • právo na opravu osobných údajov;
 • právo na výmaz osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • právo na prenosnosť osobných údajov;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov;
 • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;
 • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.