Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch SoloYolo Travel, s.r.o.

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch SoloYolo Travel, s.r.o. sú platné pre všetky zájazdy organizované SoloYolo Travel, s.r.o. Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorú SoloYolo Travel, s.r.o. uzatvára s objednávateľom zájazdu.

2. Účastníkmi zmluvného vzťahu, resp. zmluvnými stranami Zmluvy o obstaraní zájazdu sú:

a) SoloYolo Travel, s.r.o., so sídlom Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 51 765 659, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 129504/B (ďalej aj ako „CK SoloYolo“)

a

b) Objednávateľ zájazdu, ktorým je osoba, ktorá uzavrela s CK SoloYolo Zmluvu alebo osoba, v ktorej prospech sa Zmluva uzatvorila alebo osoba, na ktorú sa zájazd previedol za podmienok podľa Občianskeho zákonníka (ďalej ako „objednávateľ“). Objednávateľ, ktorý nie je svojprávny v plnom rozsahu, musí byť zastúpený, najmä pri uzatváraní Zmluvy, zákonným zástupcom.

 

II. Vznik zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah medzi CK SoloYolo a objednávateľom vzniká uzavretím Zmluvy v písomnej forme alebo inej vhodnej forme. K uzavretiu Zmluvy inou vhodnou formou dochádza na základe vyplnenej a odoslanej prihlášky na internetovej stránke www.soloyolo.sk v elektronickej podobe bez podpisu (ďalej ako „Prihláška“) a potvrdením prihlášky zo strany CK SoloYolo (ďalej ako „Potvrdená objednávka“). Takýmto elektronickým vyplnením a odoslaním prihlášky a následným potvrdením objednávky sa Zmluva považuje za uzavretú a platnú. Zmluva uzavretá v písomnej forme sa považuje za uzavretú a platnú okamihom podpísania oboma zmluvnými stranami. Bez ohľadu na spôsob a formu uzavretia Zmluvy nadobúda Zmluva účinnosť zaplatením zálohy ceny zájazdu podľa článku III. bod 4 týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

2. Vzhľadom na špecifický koncept zájazdov CK SoloYolo si CK SoloYolo vyhradzuje právo nepotvrdiť prihlášku na zájazd objednávateľom, ktorí sa chcú zúčastniť zájazdu spoločne ako pár (nemanželský alebo manželský) alebo objednávateľom, ktorí v čase začatia zájazdu ešte nedovŕšia vek 18 rokov.

3. Uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu sa CK SoloYolo zaväzuje, že objednávateľovi obstará všetky dohodnuté služby v rozsahu a kvalite dohodnutej medzi zmluvnými stranami. Obsah takýchto služieb pre jednotlivé zájazdy konkretizujú informácie na internetovej stránke www.soloyolo.sk v sekciách jednotlivých zájazdov (termín konania zájazdu, jednotlivé služby poskytnuté behom zájazdu, špecifikácia ubytovania, stravovania, cenníky) a potvrdená objednávka vrátane týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Každý zájazd možno rezervovať písomne (vrátane e-mailu, najvhodnejšie však Prihláškou). Uzavretím Zmluvy sa objednávateľ zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu za zájazd.

4. Podpisom Zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi. Rovnako berie objednávateľ výslovne na vedomie, že zájazdy obstarávané zo strany CK SoloYolo pre objednávateľa sú špecifickým produktom s ohľadom na ich charakter, spôsob organizácie, navštívené krajiny a podmienky a v nich (spoločenské, politicko-ekonomické, sociálne pomery, povoľovacie a iné konania spojené so vstupom do krajiny, zotrvaním v nej a pod.). Z týchto dôvodov berie objednávateľ na vedomie, že pri ich organizácií a na ich účasti je nevyhnutné počítať s možnými zmenami v akejkoľvek časti prípravy a organizácie zájazdu, ubytovania, spôsobu prepravy, stravovania a pod.), na ktoré CK SoloYolo nemá dosah a preto za ne nemôže niesť zodpovednosť.

 

III. Cena zájazdu a jej úhrada

1. Ceny zájazdov organizovaných CK SoloYolo sú zmluvnými cenami dohodnutými Zmluvou medzi CK SoloYolo a objednávateľom. Predpokladané ceny zájazdov sa uvádzajú v jednotlivých sekciách zájazdov na internetovej stránke www.soloyolo.sk a v katalógu CK SoloYolo (ak bol pre daný kalendárny rok vyhotovený). Ak sú ceny zájazdov uvedené v katalógu CK SoloYolo odlišné od cien na internetovej stránke www.soloyolo.sk, za aktuálnejší údaj predpokladanej ceny zájazdov sa považuje cena na internetovej stránke www.soloylo.sk. Pre určenie cien zájazdov je použitý kurz Eura oproti cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka ECB a ceny služieb a poplatkov známych k dátumu určenia ceny. Ceny sú uvedené vrátane DPH, ak sa uplatňuje DPH. Cena zájazdu nezahŕňa víza, ak sú potrebné.

2. Cena zájazdu je kalkulovaná ako cena zájazdu pre jednu osobu ubytovanú v dvojlôžkovej izbe, ak nie je uvedené inak. Cena zájazdu sa môže do dátumu plánovaného odjazdu oproti pôvodnej kalkulácií vplyvom rôznych skutočností zmeniť. Ceny zájazdov sú určené v závislosti od výšky ceny letenky v ekonomickej triede („economy class“) na danom lete a objednávateľ berie na vedomie, že táto cena zájazdu môže byť v čase uzavretia Zmluvy vyššia v závislosti od ceny letenky v aktuálne dostupnej triede na danom lete. Záväzná výsledná cena, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť CK SoloYolo (cena zájazdu plus suma povinných a nepovinných príplatkov) je uvedená v kalkulácií doplatku k zájazdu.

3. CK SoloYolo je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu alebo fakultatívneho výletu v rámci zájazdu, ak dôjde k zmene okolností, ktoré vplývajú na cenu zájazdu alebo fakultatívneho výletu, a to v prípade:
zvýšenia dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
zvýšenia platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
zmeny kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK SoloYolo odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK SoloYolo nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Objednávateľ akceptuje oprávnenie CK SoloYolo zvýšiť cenu zájazdu vo vyššie uvedených prípadoch a zaväzuje sa uhradiť sumu, o ktorú sa zvýši cena zájazdu. V prípade zmeny kurzu Eura je CK SoloYolo oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v Zmluve o maximálne sumu zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Zvýšenie ceny spôsobom uvedeným v tomto bode tohto článku nie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť CK SoloYolo cenu zájazdu. Plná cena zájazdu sa uhradí zálohou a doplatkom ceny zájazdu. Záloha ceny zájazdu predstavuje obvykle 50% z ceny zájazdu. Zálohu z ceny zájazdu objednávateľ zaplatí do 7 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky alebo podpísania Zmluvy v písomnej forme, ak nie je stanovený iný termín v potvrdení objednávky od CK SoloYolo. Pokiaľ objednávateľ neuhradí zálohu v lehote podľa predchádzajúcej vety, CK SoloYolo má právo postúpiť rezervované miesto iným záujemcom. Doplatok ceny zájazdu (rozdiel medzi zaplatenou zálohou a celkovou cenou zájazdu) sa objednávateľ zaväzuje uhradiť CK SoloYolo na základe zaslaného vyúčtovania zájazdu. Vyúčtovanie zájazdu vykoná CK SoloYolo vystavením faktúry vo výške ceny zájazdu, v ktorej dôjde k zúčtovaniu uhradenej zálohovej platby, obvykle do 45 kalendárnych dní pred začatím zájazdu. Pokiaľ objednávateľ neuhradí doplatok ceny zájazdu v lehote podľa predchádzajúcej vety, CK SoloYolo má právo postúpiť rezervované miesto iným záujemcom. Ak je Zmluva uzavretá v lehote kratšej než 30 kalendárnych dní pred začatím zájazdu, zaplatí objednávateľ celú dohodnutú cenu zájazdu do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy, ak nie je pri uzavretí Zmluvy alebo po jej uzavretí pracovníkmi CK SoloYolo stanovená iná lehota. Cena zájazdu bude plne uhradená v okamihu pripísania plnej ceny za zájazd na účet CK SoloYolo. Objednávateľ a iné osoby uvedené v Zmluve majú právo na poskytnutie všetkých dohodnutých služieb iba v prípade plného uhradenia ceny zájazdu. V prípade omeškania so zaplatením dohodnutej ceny zájazdu alebo zálohy na ňu je CK SoloYolo oprávnená odstúpiť od Zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

5. Cenu zájazdu môže objednávateľ uhradiť:

a) vkladom, prevodom na bankový účet CK SoloYolo:

IBAN: SK21 7500 0000 0040 2605 0434. Variabilný symbol: číslo uvedené vo faktúre za zájazd. Do správy pre príjemcu objednávateľ uvedie svoje meno a názov zájazdu, za ktorý uhrádza zálohu, príp. úplnú cenu zájazdu. Výdavky alebo akékoľvek bankové alebo iné poplatky spojené s prevodom finančných prostriedkov pri platbách zo zahraničia znáša v plnej výške objednávateľ.

b) v hotovosti v kancelárií CK SoloYolo.

 

IV. Základné práva a povinnosti objednávateľa

1. Základné práva objednávateľa:

 • Právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých a uhradených služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite;
 • Právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK SoloYolo známe, ak nie sú už obsiahnuté v Zmluve alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný;
 • Právo vyžadovať od CK SoloYolo informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a uhradených služieb;
 • Právo byť v Zmluve dohodnutých alebo v zákonných lehotách oboznámený s prípadnými zmenami v Zmluve dohodnutých služieb;
 • Právo na ochranu osobných údajov, ktoré objednávateľ poskytol CK SoloYolo;
 • Právo odstúpiť od Zmluvy pred začiatkom užívania služieb za podmienok v týchto Všeobecných zmluvných podmienok;
 • Právo na reklamáciu za neposkytnutie služieb v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami;
 • Právo na slobodný výber cestovného poistenia. CK SoloYolo odporúča objednávateľovi mať počas zájazdu uzatvorené cestovné poistenie minimálne v rozsahu liečebných nákladov v zahraničí.

2. Základné povinnosti objednávateľa:

 • Povinnosť poskytnúť CK SoloYolo potrebnú súčinnosť k riadnemu obstaraniu a zabezpečeniu dohodnutých služieb, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve a predložiť doklady požadované CK SoloYolo v prípade vyžiadania pracovníkmi CK SoloYolo. Zmeny spomínaných údajov je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť CK SoloYolo;
 • Povinnosť upozorniť CK SoloYolo na cudziu štátnu príslušnosť objednávateľa;
 • Povinnosť požiadať o ubytovanie v jednolôžkových izbách počas celého zájazdu pri uzatváraní Zmluvy a uhradiť príplatok za takéto ubytovanie najneskôr do dňa uhradenia doplatku ceny zájazdu;
 • Každý objednávateľ nesie zodpovednosť za platnosť svojich cestovných dokladov. V prípade straty svojich cestovných dokladov v priebehu zájazdu je objednávateľ povinný zaobstarať si nové cestovné doklady na vlastné náklady. Zástupca CK SoloYolo objednávateľovi primeraným spôsobom k okolnostiam bude asistovať pri obstarávaní nových cestovných dokladov;
 • Povinnosť uhradiť riadne a včas plnú cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Ak tak objednávateľ neurobí, CK SoloYolo má právo odstúpiť od Zmluvy;
 • Povinnosť informovať CK SoloYolo o akýchkoľvek fyzických alebo psychických obmedzeniach zdravotného stavu objednávateľa, aby CK SoloYolo mohlo zhodnotiť, či zdravotný stav objednávateľa zodpovedá náročnosti zájazdu. Ak objednávateľ poruší túto povinnosť, CK SoloYolo si vyhradzuje právo vylúčiť objednávateľa z účasti na zájazde;
 • Povinnosť mať počas zájazdu povinné očkovanie do jednotlivých krajín. Konkretizácia povinného očkovania do jednotlivých krajín je obvykle v informáciách o danom zájazde na stránke www.soloyolo.sk;
 • Povinnosť riadiť sa pokynmi sprievodcu počas zájazdu a dodržiavať program zájazdu, ak medzi objednávateľom a sprievodcom nedošlo k dohode iného osobitného programu pre objednávateľa;
 • Povinnosť rešpektovať špecifické pravidlá konceptu zájazdov CK SoloYolo, ako napr. neabsolvovať aktivity kontroverzného charakteru (jazda na slonovi, návšteva tzv. Tigrích chrámov a ďalšie aktivity, ktoré CK SoloYolo výslovne odmietne zahrnúť do programov zájazdov);
 • Povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na majetku CK SoloYolo ani ku škodám na zdraví a majetku na úkor ostatných objednávateľov zájazdu, dodávateľov služieb a iných tretích osôb;
 • Povinnosť dodržiavať stanovené termíny odchodov a príchodov, neobmedzovať svojím meškaním ostatných účastníkov zájazdu. Všetky náklady spojené s meškaním zavineným vlastným pričinením objednávateľa uhradí tento objednávateľ;
 • Povinnosť dodržiavať colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotné, hygienické a iné predpisy štátov, do ktorých cestuje;
 • Povinnosť vyhýbať sa nadmernej konzumácií návykových látok v spoločnosti ostatných účastníkov zájazdu a zdržať sa akéhokoľvek konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných objednávateľov.

3. Ak výlučne v dôsledku nesplnenia alebo porušenia povinností objednávateľa vzniknú objednávateľovi náklady alebo škoda, nie je oprávnený požadovať ich náhradu od CK SoloYolo. Ak v dôsledku nesplnenia alebo porušenia uvedených povinností objednávateľa vzniknú CK SoloYolo náklady alebo škoda, je CK SoloYolo oprávnená požadovať od objednávateľa ich náhradu.

 

V. Základné práva a povinnosti CK SoloYolo

1. Základné práva CK SoloYolo:

 • Právo odstúpiť od Zmluvy, ak objednávateľ poruší Zmluvu vrátane týchto Všeobecných zmluvných podmienok a ostatných súčastí Zmluvy;
 • Právo prideľovať sedadlá účastníkom zájazdu v dopravných prostriedkoch;
 • Právo ubytovať dvoch až troch nezávisle prihlásených objednávateľov v jednej izbe, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o ubytovanie na jednolôžkovej izbe a neuhradil príplatok za ubytovanie na jednolôžkovej izbe;
 • Právo na zmenu časov odchodov a príchodov ako i čiastočnú zmenu trasy zájazdu, pokiaľ sú tieto zmeny nutné z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych okolností, štrajku, dopravných problémov, porúch a ďalších okolností, ktoré CK SoloYolo nemôže svojou činnosťou ovplyvniť. V týchto prípadoch nepreberá CK SoloYolo zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku uvedených zmien;
 • Právo na zmenu vopred stanoveného hotela za hotel rovnakej alebo vyššej kategórie;
 • Právo upraviť celkovú cenu zájazdu na základe podmienok uvedených v článku III. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.
  Rovnako si CK SoloYolo vyhradzuje právo vylúčiť objednávateľa zo zájazdu, ak pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok narušuje poskytovanie dohodnutých služieb ostatným objednávateľom zájazdu. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi na základe vylúčenia zo zájazdu v prípadoch uvedených v tomto bode, znáša objednávateľ v plnom rozsahu.

2. Základné povinnosti CK SoloYolo:

 • Povinnosť informovať objednávateľa o základných skutočnostiach poskytovaných služieb CK SoloYolo a najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v Zmluve alebo v katalógu;
 • Povinnosť informovať objednávateľa o platných predpisoch týkajúcich sa pasu, vízovej povinnosti a podmienok vstupu do jednotlivých krajín;
 • Povinnosť v zákonnej lehote oznámiť objednávateľovi zrušenie zájazdu;
 • Povinnosť vrátiť najneskôr do 60 dní objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu, ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností CK SoloYolo;
 • Povinnosť vrátiť objednávateľovi do 14 dní sumu podľa podmienok v článku VII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok, ak CK SoloYolo obdrží od objednávateľa žiadosť o odstúpení od Zmluvy;
 • Povinnosť mať uzatvorenú Zmluvu o poistení zájazdu pre prípad svojho úpadku, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v určitých prípadoch.

 

VI. Jednotlivé zložky zájazdu
Ubytovanie

1. Objednávatelia zájazdov CK SoloYolo sú obvykle ubytovaní v dvojposteľových izbách v komfortných hoteloch strednej a vyššej kategórie podľa miestnej kategorizácie. Pri zájazdoch, ktorých program zahŕňa krátke túry (najmä zájazd do Nepálu) je ubytovanie počas dní v rámci túry jednoduché, a to v tzv. Guesthouse (v závislosti od danej lokality). Podrobnosti ohľadne ubytovania sa objednávateľ dozvie v bližších informáciách pred zájazdom.

2. Vďaka špecifickému konceptu zájazdov CK SoloYolo, pri ktorom je predpokladané, že skupiny zájazdov CK SoloYolo budú tvoriť predovšetkým objednávatelia, ktorí sa budú na zájazdy prihlasovať najmä ako sólo, t.j. samostatne, bude pre týchto samostatne prihlasovaných objednávateľov možnosť dohodnúť sa s ďalším samostatne prihláseným objednávateľom na spoločnom zdieľaní izby. CK SoloYolo koordinovane s objednávateľmi zájazdu určí schému spoločného zdieľania izieb. Ak nebude možné niektorého objednávateľa ubytovať s osobou rovnakého pohlavia alebo objednávateľ prejaví záujem o ubytovanie v jednolôžkovej izbe, CK SoloYolo zabezpečí, ak je to možné, za príplatok ubytovanie v jednolôžkovej izbe počas celého trvania zájazdu a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť príplatok za jednolôžkovú izbu vo výške uvedenej v doplatku ceny zájazdu.

3. S prihliadnutím na charakter zájazdov a v závislosti od možností danej lokality objednávateľ súhlasí s tým, že CK SoloYolo je oprávnená zmeniť ubytovacie zariadenie, ak je k dispozícií ubytovanie v rovnakej alebo vyššej kategórii, a to pred aj počas zájazdu. Takáto zmena ubytovania nie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany objednávateľa, ani na uplatnenie reklamácie z dôvodu vadného plnenia.

Strava

1. CK SoloYolo uvádza v bližších informáciách pred zájazdom alebo na www.soloyolo.sk v jednotlivých sekciách s informáciami k zájazdom v akom rozsahu je zahrnutá strava v cene zájazdu.

2. CK SoloYolo na svojich zájazdoch obvykle využíva overené stravovacie zariadenia. CK SoloYolo však nenesie zodpovednosť za prípadné vady stravovacej služby v rozsahu a kvalite, keďže to nedokáže ovplyvniť v plnom rozsahu. Rovnako pri preprave objednávateľov leteckou dopravou CK SoloYolo negarantuje a nenesie zodpovednosť za rozsah a kvalitu poskytnutia stravovacej služby.

Preprava

1. CK SoloYolo zabezpečuje počas zájazdu dopravu rôznymi dopravnými spôsobmi s ohľadom na ich dostupnosť a prispôsobenie priebehu zájazdu.

2. Pri zájazdoch s odletom a príletom na letisko Viedeň-Schwechat alebo Budapešť, preprava na dané letisko a späť je zabezpečená a spoplatnená príplatkom 15 €/osoba. To platí však v prípade, že túto dopravu si objednajú aspoň štyria objednávatelia. V prípade, že objednávateľ odlieta alebo prilieta v iný termín ako ostatní objednávatelia, dopravu na letisko si zabezpečuje sám.

3. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s možnou zmenou termínu odletu a príletu, maximálne však o dva dni. Zmena termínu odletu a príletu závisí od aktuálneho poriadku danej leteckej spoločnosti.

4. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zájazd môže byť z technických príčin predĺžený, resp. skrátený, maximálne však o dva dni. CK SoloYolo nezodpovedá za žiadne vady dopravy (meškanie, vynechanie spojov, poruchy dopravných prostriedkov a pod.), ako ani za následky z toho plynúce. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky súvisiace s leteckou dopravou sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu a za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy nenesie CK SoloYolo zodpovednosť, a preto neposkytuje žiadnu náhradu. Takúto náhradu si objednávateľ uplatní u príslušnej leteckej spoločnosti. Keďže CK SoloYolo nemá možnosť ovplyvniť tieto prípadné zmeny spojené s leteckou prepravou, táto skutočnosť neoprávňuje objednávateľa na zrušenie zájazdu a uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov voči CK SoloYolo. CK SoloYolo nenesie zodpovednosť za problémy spojené so zaregistrovaním sa na let (check-in), prestupom na tranzitnom letisku a prepravou do cieľovej destinácie.

5. V priebehu zájazdu môže vzniknúť na dopravnom prostriedku vážna porucha. CK SoloYolo sa v takomto prípade zaväzuje v rámci možností zabezpečiť iný druh dopravy. Vyradenie klimatizácie, kúrenia, ventilácie, vnútorného osvetlenia, nesklonnosť sedadiel, nefunkčná audio alebo video zostava, nadmerné znečistenie, sa nepovažujú za vážnu poruchu, pre ktorú je nutné vymeniť dopravný prostriedok, ibaže by táto porucha mohla ohroziť zdravie objednávateľov.

6. Ak objednávateľ má záujem zabezpečiť si vlastnú letenku, je povinný to oznámiť CK SoloYolo pri prihlásení sa na zájazd a uviesť túto požiadavku do Zmluvy, najneskôr však ku dňu úhrady zálohy za zájazd. V prípade akýchkoľvek zmien v programe zájazdu (napr. zrušenie zájazdu, zmena hotela, zmena letiska odletu alebo príletu, predĺženie alebo skrátenie zájazdu a pod.) nemôže CK SoloYolo niesť zodpovednosť za akékoľvek problémy a dodatočné náklady a škody s tým spojené.

7. Množstvo batožiny je pri všetkých zájazdoch obmedzené na 20kg/osoba (+ 7 kg príručná batožina), ak nie je prevádzkovateľom daného typu prepravy stanovené inak. CK SoloYolo nezodpovedá za stratu, oneskorenie, poškodenie či zničenie batožiny a náhradu škody je objednávateľ povinný si uplatniť u príslušného prevádzkovateľa daného typu prepravy v zmysle príslušných predpisov. Prípadnú stratu batožiny alebo poškodenie batožiny je objednávateľ povinný nahlásiť na reklamačnom oddelení letiska, kde sa podpisuje protokol P. I. R., ktorý je potrebný pre uplatnenie nároku objednávateľa na odškodnenie, v opačnom prípade nárok objednávateľa na náhradu za vzniknutú škodu zaniká. CK SoloYolo poskytne objednávateľovi súčinnosť za účelom vybavenia reklamácie batožiny. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie batožiny hradí objednávateľ. V prípade poškodenia batožiny alebo straty batožiny počas leteckej prepravy sa na reklamáciu batožiny vzťahujú všeobecne záväzné pravidlá danej leteckej spoločnosti a reklamáciu si cestujúci musí uplatniť priamo u danej leteckej spoločnosti. Pre prípad inej straty alebo poškodenia batožiny počas zájazdu odporúča CK SoloYolo objednávateľovi uzatvoriť cestovné poistenie.

Program zájazdu

1. Základný program zájazdu je popísaný v jednotlivých sekciách o zájazdoch na stránke www.soloyolo.sk a v katalógu CK SoloYolo (ak pre daný rok bol vyhotovený). Podrobnejšie rozpísaný program bude obvykle objednávateľom zaslaný v bližších informáciách pred zájazdom. Program vychádza z posledných CK SoloYolo známych informácií o jednotlivých atrakciách v cieľovej destinácií. Vzhľadom na špecifickú zásadu flexibility programov zájazdov CK SoloYolo, si CK SoloYolo vyhradzuje právo (či už na základe vlastného uváženia alebo po akejkoľvek dohode s účastníkmi zájazdu) upraviť program zájazdu. Objednávateľ však berie na vedomie, že program nie je možné automaticky meniť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa. Objednávateľ je povinný rešpektovať organizačné pokyny SoloYolo sprievodcu v záujme dodržiavania priebehu zájazdu. Objednávateľ je rovnako povinný rešpektovať pokyny vodičov a iného sprievodného personálu (napr. letiskový personál, sprievodca dopravného prostriedku, lokálny sprievodca) a bezpečnostných a administratívnych zložiek príslušného štátu. Objednávatelia sú povinní dodržiavať stanovené termíny a miesta stretnutí, odchodov, odjazdov dopravných prostriedkov. Ak sa objednávateľ nedostaví k odchodu autobusu či iného dopravného prostriedku v stanovenom termíne určenom CK SoloYolo alebo jej zástupcom, bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady a zodpovednosť v najbližšej cieľovej zastávke podľa programu.

2. Ak objednávateľ svojím správaním ohrozí program, bezpečnosť a priebeh zájazdu alebo preukázateľne obťažuje ostatných objednávateľov alebo ak inak poruší tieto Všeobecné zmluvné podmienky, platný právny poriadok SR alebo právny poriadok navštíveného štátu, môže byť okamžite vylúčený zo zájazdu bez finančnej náhrady, pričom je povinný sa dopraviť domov na vlastné náklady a zodpovednosť.

3. V prípade informačného rozdielu v programe medzi stránkou www.soloylo.sk a katalógom (ak je pre daný rok vyhotovený), majú prednosť informácie na stránke www.soloyolo.sk, ak bližšie informácie pred zájazdom neurčia inak.

4. Objednávateľ súhlasí s tým, že s ohľadom na charakter zájazdov CK SoloYolo, má CK SoloYolo právo zmeniť plánovaný program zájazdu vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu objednávateľov, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam alebo vzhľadom na neumožnený vstup do danej krajiny či oblasti, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov objednávateľa voči CK SoloYolo.

5. Súčasťou niektorých programov zájazdov CK SoloYolo je aj program, ktorý predpokladá aj určitú primeranú fyzickú a zdravotnú pripravenosť objednávateľa a dodržiavanie miestnych zvyklostí, pričom objednávateľ si je vedomý potreby splnenia týchto predpokladov.

6. Objednávateľ uzavretím Zmluvy výslovne vyhlasuje, že si je vedomý toho, že zájazdy CK SoloYolo sú s prihliadnutím na ich špecifický koncept a charakter zájazdmi, ktoré si v prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolností alebo okolností vyššej moci vyžadujú vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša objednávateľ. Takýmito dodatočnými výdavkami môžu byť predovšetkým úhrady leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. okamžitého návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľnými mimoriadnymi okolnosťami pôvodne plánovaná trasa zájazdu nemožná, príp. by došlo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo životov objednávateľov (vojna, teroristický útok, povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod.).

7. Objednávateľ súhlasí s tým, že CK SoloYolo je oprávnená zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. tých uvedených v predošlom bode), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť. V prípade neakceptovania týchto zmien programu trasy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť CK SoloYolo vzniknuté náklady. Objednávateľ sa v takomto prípade môže od zájazdu oddeliť a dopraviť sa domov na vlastné náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť, pričom v takomto prípade objednávateľovi nevznikajú žiadne nároky voči CK SoloYolo.

8. Zmluvné strany sa dohodli a objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že si je vedomý toho, že zájazdy CK SoloYolo sú s prihliadnutím na ich špecifický koncept a charakter zájazdmi, pri ktorých sa za podstatnú zmenu podmienok Zmluvy nepovažuje:

 1. Zmena podľa bodu 7 vyššie;
 2. Zmena ubytovacieho zariadenia za ubytovacie zariadenie rovnakej alebo vyššej kategórie z dôvodov, za ktoré CK SoloYolo nezodpovedá, alebo ktoré vzniknú zásahom nepredvídateľných mimoriadnych okolností, príp. okolností vyššej moci;
 3. Zmena miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu
  Zmena spôsobu prepravy a vady prepravy (najmä meškanie lietadla, vlaku, autobusu a iného dopravného prostriedku, zmena prevádzkovateľa dopravy, zmena typu lietadla, poruchy dopravných prostriedkov).

9. Objednávateľ uzavretím Zmluvy berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že za vykonávanie akýchkoľvek športových a iných fakultatívnych aktivít počas zájazdu (napr. plávanie, surfovanie, rafting, šnorchlovanie, potápanie, adrenalínové aktivity apod.) zodpovedá výlučne objednávateľ, vykonáva ich na vlastné nebezpečenstvo, na vlastné dodatočné náklady a CK SoloYolo nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek možné následky alebo škody, ktoré objednávateľovi vzniknú alebo vznikli v dôsledku vykonávania týchto aktivít.

Cestovné doklady

1. Pre účasť na zájazde CK SoloYolo je potrebné, aby objednávateľ v termíne začatia zájazdu disponoval cestovným pasom platným minimálne 6 mesiacov po dátume plánovaného návratu zo zájazdu a určitým počtom voľných strán v pase. Ak objednávateľ poruší povinnosť z predošlej vety, CK SoloYolo si bude nárokovať storno poplatky vo výške 100% z ceny zájazdu.

2. Ak si účasť na zájazde vyžaduje zabezpečenie víz do danej krajiny, CK SoloYolo poskytne objednávateľovi s cestovným pasom SR informácie potrebné pre získanie potrebných víz. Vzhľadom na to, že CK SoloYolo úzko spolupracuje s najvýznamnejším sprostredkovateľom vybavovania víz na území SR, CK SoloYolo ponúka objednávateľovi s cestovným pasom SR rýchle a efektívne zabezpečenie potrebných víz za zvýhodnenú SoloYolo cenu. Objednávatelia, ktorí nedisponujú cestovným pasom SR, sú povinní overiť si vízovú povinnosť do krajín zájazdu a zabezpečiť si prípadné potrebné povolenia, ak sa s CK SoloYolo nedohodnú inak. Ak objednávateľ nebude mať riadne udelené víza do krajín zájazdu, CK SoloYolo si bude nárokovať storno poplatky vo výške 100% z ceny zájazdu a ceny objednaných služieb nezahrnutých do ceny zájazdu.

3. CK SoloYolo odporúča objednávateľom, aby si zaobstarali druhý cestovný pas, ktorý môžu využívať na cestovanie počas doby vybavovania potrebných víz na zájazd. V nevyhnutných prípadoch bude cestovný pas zaslaný na žiadosť a náklady objednávateľa späť objednávateľovi poštou ako poistený list, avšak CK SoloYolo nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu či omeškanie. Za neudelenie víz objednávateľovi CK SoloYolo nenesie zodpovednosť. Udelenie víz objednávateľovi je výlučne v kompetencií príslušného úradu.

4. V prípade, že objednávateľ požiada CK SoloYolo o zabezpečenie víz do krajín zájazdu, je povinný do určeného termínu dodať CK SoloYolo všetky dokumenty a podklady, o ktoré CK SoloYolo požiada objednávateľa. Inak bude objednávateľ povinný zabezpečiť si víza sám. Ak objednávateľ požiada o vybavenie víz mimo termínu, ktorý je uvedený v bližších informáciách pred zájazdom alebo v určenom termíne nedodá potrebné podklady na zabezpečenie víz, bude objednávateľ povinný uhradiť poplatok za expresné spracovanie žiadosti o udelenie víz. V prípade, ak sa zájazd koná na území USA, objednávatelia sú povinní byť držiteľmi biometrického pasu vydaného po 1.1.2008.

Zdravotná starostlivosť

1. CK SoloYolo odporúča objednávateľom pred zájazdom návštevu svojho lekára za účelom preventívnej prehliadky, kontroly aktuálneho zdravotného stavu a informovaní sa o odporúčanom a povinnom očkovaní pre danú krajinu zájazdu. CK SoloYolo v jednotlivých sekciách o zájazdoch na webovej stránke www.soloyolo.sk orientačne informuje o druhoch povinného očkovania pre danú destináciu (ak je potrebné) a o druhoch odporúčaného očkovania.

2. CK SoloYolo odporúča objednávateľom uzavrieť cestovné poistenie, a to najmä poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

Potrebné vreckové

1. CK SoloYolo obvykle poskytne objednávateľovi informácie é vreckovéo predpokladanej potrebnej sume vreckového, ktorú bude objednávateľ potrebovať na zájazde, a to s prihliadnutím na rôzne formy výdavkov. CK SoloYolo zároveň informuje i o možných doplnkových službách na zájazde a fakultatívnych výletov, ktoré budú k dispozícií a ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu.

SoloYolo sprievodca

1. V cene zájazdu CK SoloYolo je zahrnutý aj kvalitný SoloYolo sprievodca, ktorý má prax v cestovnom ruchu a na zájazde zastupuje CK SoloYolo. V cene niektorých zájazdov CK SoloYolo sú zahrnutí aj miestni sprievodcovia.

2. SoloYolo sprievodca má právo na potrebné zmeny programu v priebehu zájazdu. SoloYolo sprievodca je objednávateľom k dispozícií po celú dobu trvania zájazdu od pripojenia sa k skupine (obvykle na letisku v krajine zájazdu) do odpojenia sa od skupiny a rozlúčenia sa s ňou (obvykle pri odlete na letisku v krajine zájazdu). Objednávateľ má právo obrátiť sa na SoloYolo sprievodcu s akýmkoľvek dotazom súvisiacim so zmluvne dohodnutými a uhradenými službami.

 

VII. Zmeny dohodnutých podmienok, zrušenie zájazdu

1. CK SoloYolo má právo odôvodnene a v nevyhnutne potrebnom rozsahu zmeniť program, trasu a ďalšie objednané služby, ktoré zahrňuje uzavretá Zmluva.

2. Realizácia zájazdov CK SoloYolo je obvykle podmienená dosiahnutím minimálneho počtu objednávateľov zájazdu, pričom CK SoloYolo si vyhradzuje právo rozhodnúť sa, či zájazd pre nedostatočný počet objednávateľov zruší. Minimálny počet objednávateľov je obvykle 6. CK SoloYolo má právo zrušiť zájazd, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak je jeho uskutočnenie pre CK SoloYolo ekonomicky neefektívne alebo neúnosné. Zrušiť zájazd môže CK SoloYolo najneskôr 21 dní pred predpokladaným začatím zájazdu.

3. CK SoloYolo si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Ak CK SoloYolo zruší zájazd, je CK SoloYolo povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní pred začiatkom zájazdu. V kratšej dobe tak CK SoloYolo môže urobiť iba ak sú pre to dôvody hodné osobitého zreteľa.

5. Ak CK SoloYolo zruší zájazd podľa bodov v tomto článku, má objednávateľ právo na vrátenie sumy, ktorú za zájazd uhradil.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. CK SoloYolo môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu:

 1. bez udania dôvodu;
 2. z dôvodu porušenia povinností CK SoloYolo vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zákona;

Oznámenie o odstúpení od Zmluvy vykoná objednávateľ písomne a doručí ho CK SoloYolo osobne alebo ho zašle doporučenou poštou prípadne iným preukázateľným spôsobom doručí na adresu CK SoloYolo. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy na adresu CK SoloYolo.

3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností CK SoloYolo, je CK SoloYolo povinná najneskôr do 60 dní vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa porušenej Zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK SoloYolo zmluvnú pokutu (storno poplatky).

4. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností CK SoloYolo, ktoré sú určené Zmluvou alebo zákonom alebo ak CK SoloYolo odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK SoloYolo zmluvnú pokutu (storno poplatok). Výška storno poplatku závisí od počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu alebo čerpania dohodnutých služieb a je určená nasledovne:

 • 46 a viac dní 30% z ceny zájazdu.
 • od 45 do 30 dní 50% z ceny zájazdu.
 • od 29 do 15 dní 80% z ceny zájazdu.
 • od 14 do 0 dní 100% z ceny zájazdu.

Ďalej si CK SoloYolo bude nárokovať storno poplatok vo výške 100% ceny všetkých ďalších objednaných služieb spojených so zájazdom, najmä doplnkových služieb.

5. Ak objednávateľ nenastúpi na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy alebo počas zájazdu dobrovoľne nevyčerpá službu, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny objednaných doplnkových služieb. To isté platí v prípade, že objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd alebo pobyt alebo vyčerpať službu pre porušenie svojich povinností.

6. CK SoloYolo si nebude nárokovať storno poplatky:

 1. ak objednávateľ v dostatočnom predstihu pred začatím zájazdu zabezpečí za seba náhradníka. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK SoloYolo v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V takomto prípade sa pôvodnému objednávateľovi vráti ním zaplatená cena zájazdu znížená o storno poplatky spojené s letenkami, ubytovaním a dopravou, pričom náhradník si víza a letenky zabezpečuje sám a na vlastné náklady, ak sa s CK SoloYolo nedohodnú inak;
 2. z dôvodu odstúpenia objednávateľa od Zmluvy z dôvodu zmeny ceny zájazdu o viac ako 5% podľa článku III. bodu 3 týchto Všeobecných zmluvných podmienok. V tomto prípade je objednávateľ povinný tak urobiť písomne do 3 pracovných dní od oznámenia zmeny ceny;
 3. pri zrušení zájazdu zo strany CK SoloYolo;

7. Pri určení počtu dní pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci deň, ku ktorému nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy a tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.

8. CK SoloYolo je oprávnená odrátať zmluvnú pokutu od už zaplatenej zálohy alebo zaplatenej ceny zájazdu alebo objednaných služieb. Ak je zmluvná pokuta nižšia ako zaplatená cena zájazdu alebo objednaných služieb, je CK SoloYolo povinná bezodkladne vrátiť zostatok zo zaplatenej ceny zájazdu alebo objednaných služieb objednávateľovi. Ak je zmluvná pokuta vyššia, je objednávateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, zaplatiť CK SoloYolo rozdiel medzi storno poplatkom a zaplatenou cenou zájazdu alebo objednaných služieb.

 

IX. Reklamácie, zodpovednosť za vady a škodu

1. Ak po začatí zájazdu CK SoloYolo neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú dohodnuté v Zmluve, je CK SoloYolo povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. Zmena ubytovacieho zariadenia, ak je obstarané ubytovanie a ostatné služby s tým spojené, v rovnakej alebo vyššej kategórii, zmena stanoveného programu zájazdu z dôvodov, za ktoré CK SoloYolo nezodpovedá alebo zmeny zásahom vyššej moci, nezabezpečenie služieb SoloYolo sprievodcu alebo miestneho sprievodcu, zmena leteckej spoločnosti, typu lietadla a trasy a času letu, sa však nebudú považovať za služby nižšej kvality.

2. Ak služby nižšej kvality nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK SoloYolo povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK SoloYolo povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý zmluvne, je CK SoloYolo povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

3. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia ako bolo dohodnuté v Zmluve, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Objednávateľ musí uplatniť právo na odstránenie vadne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služieb alebo u povereného zástupcu CK SoloYolo (SoloYolo sprievodcu) tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK SoloYolo (SoloYolo sprievodca) je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.

4. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK SoloYolo (SoloYolo sprievodca) alebo dodávateľ služby s objednávateľom záznam s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK SoloYolo (SoloYolo sprievodca) alebo dodávateľ služby a objednávateľ, ktorý obdrží jeden jeho exemplár. Podpis zástupcu CK SoloYolo (SoloYolo sprievodcu) a dodávateľa služieb sa nebude považovať za prejavenie súhlasu s obsahom záznamu ani opodstatnenosťou vytýkaných nedostatkov – slúži výhradne na overenie pravosti záznamu o reklamácii. Tento potvrdený záznam je objednávateľ povinný predložiť pri reklamácii v CK SoloYolo.

5. Svoje právo z reklamácie musí objednávateľ uplatniť písomne v CK SoloYolo bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde, inak toto právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK SoloYolo povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

6. Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy alebo počas zájazdu alebo pobytu dobrovoľne nevyčerpá službu, nemá voči CK SoloYolo žiadne nároky zo zodpovednosti za vady. To isté platí v prípade, že objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd alebo vyčerpať službu pre porušenie svojich povinností.
7. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

8. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie sú závislé na činnosti a postupe CK SoloYolo alebo okolnosti na strane objednávateľa, v dôsledku ktorých objednávateľ úplne alebo z časti nevyužije objednané, zaplatené a CK SoloYolo zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny týchto služieb.

9. Ak v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností stanovených právnymi predpismi platnými a účinnými v mieste pobytu bude objednávateľ z krajiny alebo miesta pobytu vyhostený alebo bude voči nemu uplatnené iné preventívne alebo sankčné opatrenie, nemá objednávateľ voči CK SoloYolo právo na náhradu akejkoľvek škody alebo nákladov alebo inej ujmy, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.

10. CK SoloYolo výslovne upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu zhoršenia zjazdnosti ciest, zaťaženosti hraničných priechodov, organizácie leteckej dopravy, nepriaznivého počasia, prípadne z technických a prevádzkových dôvodov. CK SoloYolo nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú meškaním dopravných prostriedkov za podmienok uvedených v bodoch 12 alebo 13 nižšie. Z dôvodu meškania dopravných prostriedkov nemá objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

11. CK SoloYolo nezodpovedá za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

12. Objednávateľ sa zúčastňuje zájazdu CK SoloYolo na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo. V prípade, ak sa objednávateľka rozhodne zúčastniť zájazdu v dobe gravidity, učiní tak na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.

13. CK SoloYolo nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, náklady alebo iné ujmy, ktoré objednávateľovi vzniknú v dôsledku toho, že si v prípade odopretia vstupu na palubu lietadla, zrušenia letu alebo jeho meškania, neuplatnil svoje práva voči príslušnému leteckému dopravcovi, ktoré mu priznáva Nariadenie (Rady) č. 261/2004 zo dňa 11.2.2004. CK SoloYolo upozorňuje, že každý letecký dopravca je povinný informovať pasažierov o ich právach vyplývajúcich z ich uvedeného nariadenia.

 

X. Cestovné poistenie

1. CK SoloYolo svojim objednávateľom odporúča mať počas celého trvania zájazdu platné komplexné cestovné poistenie a poistenie storno poplatkov. Cestovné poistenie si objednávatelia zabezpečujú sami alebo môžu využiť služby zmluvnej poisťovne CK SoloYolo.

 

XI. Cestovné poistenie
Prevádzkovateľ osobných údajov

1. CK SoloYolo je prevádzkovateľom osobných údajov objednávateľa, ktoré spracúva vo vlastnom mene, v rámci svojej podnikateľskej činnosti, podľa zásad spracúvania osobných údajov a v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej ako „GDPR“ – General Data Protection Regulation) a zákona č. 18/2018 Zb., Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zákon o ochrane osobných údajov“).

2. CK SoloYolo má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Objednávateľ sa ako dotknutá osoba môže obrátiť na túto poverenú zodpovednú osobu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na plnenie účelu ich spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva najmä údaje súvisiace s totožnosťou, kontaktné údaje a čiastočnú dokumentáciu zájazdov (titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo a fotka cestovného dokladu, e-mail, telefónne číslo, fotografie zo zájazdu).

Právny titul spracúvania osobných údajov

1. CK SoloYolo spracúva osobné údaje objednávateľa v nevyhnutných prípadoch na plnenie Zmluvy a v iných prípadoch, pre ktoré objednávateľ udelí súhlas CK SoloYolo. Súhlas objednávateľa ako dotknutej osoby so spracúvaním jeho osobných údajov je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v iných prípadoch, ako napr. marketingové aktivity CK SoloYolo.

2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje objednávateľ s vedomím, že je oboznámený s právami ochrany osobných údajov v tomto článku, ktorými disponuje na základe platných predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelí objednávateľ, sa považuje za informovaný súhlas na základe oboznámenia sa objednávateľa so svojimi právami ochrany osobných údajov, najmä právami dotknutej osoby uvedenými v tomto článku.

Účel spracúvania

1. Účel spracúvania osobných údajov objednávateľa súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 • Uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci klientskeho portálu;
 • Zabezečovanie všetkých služieb vyplývajúcich zo Zmluvy;
 • Uzatváranie poistných zmlúv;
 • Plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz;
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;
 • Evidencia a archivovanie;
 • Riešenie prípadných reklamácií a aktívnych či pasívnych súdnych sporov;
 • Výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.;

2. Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách prevádzkovateľa, príp. o ponukách službách obchodných partnerov prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 • Zasielanie informácií o novinkách CK SoloYolo (Newsletter);
 • Ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže prevádzkovateľ poskytovať elektonickou formou;
 • Automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane využívania aplikácií pre účely remarketingu, retargetingu a segmentovania užívateľov s cieľom prispôsobiť ponuku individuálnym potrebám objednávateľov;
 • Realizácia spotrebiteľských súťaží;
 • Prieskumy spokojnosti s využívanými produktami a službami;
 • Organizácia spoločenských podujatí organizovaných prevádzkovateľom.
Prístup k osobným údajom

1. Vzhľadom na špecifický charakter poskytovaných služieb CK SoloYolo, môžu mať prístup k osobným údajom za účelom spracúvania osobných údajov objednávateľa okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia:

 • Letecké a prepravné spoločnosti;
 • Poskytovatelia ubytovacích zariadení;
 • Ambasády a iné zastupiteľstvá;
 • Lokálne cestovné kancelárie alebo agentúry;
 • Sprievodcovia;
 • Poskytovatelia IT služieb;
 • Poskytovatelia účtovných služieb;
 • Advokátske kancelárie;
 • Ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

2. Za účelom plnenia dohodnutých služieb medzi CK SoloYolo a objednávateľom, dôjde k prenosu osobných údajov aj do iných krajín, obvykle krajín zájazdu.

Doba spracúvania

1. Osobné údaje objednávateľa ako dotknutej osoby bude CK SoloYolo ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, pričom objednávateľ môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom ako tento súhlas udelil (obvykle písomne mailom).

Práva dotknutej osoby

1. Objednávateľ má ako dotknutá osoba jednotlivé práva ochrany osobných údajov, a to predovšetkým:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom;
 • právo na opravu osobných údajov;
 • právo na výmaz osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • právo na prenosnosť osobných údajov;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov;
 • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;
 • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.

 

XII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvný vzťah medzi CK SoloYolo a objednávateľom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník, zákona č. 281/2001 Zb. Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Zb. Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 18/2018 Zb., Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť iba spôsobom stanoveným pre uzavretie Zmluvy, čiže písomnou alebo inou vhodnou formou.

3. CK SoloYolo si vyhradzuje právo pri nepredvídateľných mimoriadnych okolnostiach, zásahu „vyššej moci“ na zmeny programu zájazdu a na zabezpečenie adekvátneho náhradného programu. Náhrady vychádzajúce zo strateného času sa neposkytujú.

4. Objednávateľ uzavretím Zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom Zmluvy a s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb, s charakteristikou zájazdu uvedenou v katalógu alebo na stránke www.soloyolo.sk a tieto informácie považuje za dostatočné pre uzavretie Zmluvy. Uzavretím Zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a obsah Všeobecných zmluvných podmienok sú mu známe a súhlasí s nimi.